The French Foreign Legion

The French Foreign Legion Edgar O’balance, The Story òf the French Foreign Legion Quân đội Lính lê dương đánh thuê được thành lập thông qua một Sắc lệnh hoàng gia, viết trên thông báo chính thức của Bộ Chiến tranh Pháp ngày 9/3/1831 và được ký bởi vua Louis-Philippe. Nhà vua mới trị vì được… Continue reading The French Foreign Legion

Advertisements